Loading..
킹루트 지원되는 기기 리스트입니다. 여기에 반영되지 않은 모델도 많이 있습니다. 지원 목록에 없다고 해서 루팅이 안되는 것이 아닙니다!


컴퓨터로 이 글을 보고 계신 분들은 CTRL+F 누르셔서 기기 모델을 검색하시면 됩니다^^


 • samsnug-p5200 samsnug-p5200
 • samsnug n9106
 • samsug p5200
 • samsung n9106 samsung n9106
 • samsung n9106hd samsung n9106hd
 • samsung t805s samsung t805s
 • samsung t950s t950s
 • samsung xe7008 xe7008
 • samsung*t805s t805s
 • samsung-n9106 samsung-n9106
 • samsung-t805s samsung-t805s
 • samsung-t950 samsung-t950
 • samsung samsung n9106hd
 • samsung g900
 • samsung sm-a300h
 • samsung sm-a3009
 • samsung sm-a300m
 • samsung sm-a300yz
 • samsung sm-a300g
 • samsung sm-a300f
 • samsung sm-a3000
 • samsung sm-a300fu
 • samsung sm-a500h
 • samsung sm-a5009
 • samsung sm-a500g
 • samsung sm-a500m
 • samsung sm-a500f
 • samsung sm-a5000
 • samsung sm-a500yz
 • samsung sm-a500y
 • samsung sm-a500l
 • samsung sm-a500s
 • samsung sm-a500fu
 • samsung sm-a700h
 • samsung sm-a700f
 • samsung sm-a7009
 • samsung sm-a700k
 • samsung sm-a700s
 • samsung sm-a700fd
 • samsung sm-a7000
 • samsung sm-a700yd
 • samsung sm-t805y
 • samsung sm-t805c
 • samsung sm-t807t
 • samsung sm-t805m
 • samsung samsung-sm-t807a
 • samsung sm-t805
 • samsung gt-i9506
 • samsung sm-g360bt
 • samsung sm-g360p
 • samsung sm-s820l
 • samsung sm-g360m
 • samsung sm-g360f
 • samsung sm-g3518
 • samsung sm-t231
 • samsung sm-t235
 • samsung sm-t235y
 • samsung sm-n9106w
 • samsung 三星 a7000
 • samsung sm-e500h
 • samsung sm-e500m
 • samsung sm-e500f
 • samsung sm-e700h
 • samsung sm-e7009
 • samsung sm-e700f
 • samsung sm-e700m
 • samsung sm-e7000
 • samsung samsung-sgh-i437
 • samsung sm-g530h
 • samsung sm-g530bt
 • samsung sm-g5309w
 • samsung sm-g530f
 • samsung sm-g530m
 • samsung sm-g530mu
 • samsung sm-g5308w
 • samsung sm-g5306w
 • samsung sm-g530y
 • samsung sgh-t399n
 • samsung sm-g720n0
 • samsung sm-g720ax
 • samsung sm-g7200
 • samsung samsung-sm-g530az
 • samsung sm-g530fz
 • samsung gt-i9100
 • samsung gt-n7000
 • samsung gt-p5310
 • samsung sm-n9009
 • samsung sm-n9002
 • samsung sm-n9008
 • samsung sm-n9006
 • samsung sm-n9000q
 • samsung sm-n900
 • samsung sm-g357m
 • samsung sm-g357fz
 • samsung sm-n7500q
 • samsung sm-n750
 • samsung sm-n750
 • samsung sm-n7509v
 • samsung sm-n7505l
 • samsung sm-n7505
 • samsung sm-n7505
 • samsung sm-n7508v
 • samsung sm-n7506v
 • samsung sm-n7507
 • samsung sm-n900w8
 • samsung sm-n9008v
 • samsung sgh-n075t
 • samsung sm-n9008s
 • samsung sm-n9005
 • samsung sm-n9005
 • samsung sm-n9005
 • samsung sm-n9008v
 • samsung 三星 i9158
 • samsung gt-i9502
 • samsung sch-i959
 • samsung gt-i9500
 • samsung gt-i9500
 • samsung shv-e300k
 • samsung shv-e300l
 • samsung shv-e300s
 • samsung sph-l720
 • samsung gt-i9505
 • samsung sm-g355m
 • samsung sm-g5109
 • samsung sm-g5108q
 • samsung sm-g5108
 • samsung sm-t705y
 • samsung sm-t705c
 • samsung samsung-sm-t707a
 • samsung sm-t705
 • samsung sm-g9009w
 • samsung sm-g9008w
 • samsung sm-g900m
 • samsung n900t
 • samsung sm-g9006v
 • samsung sm-g800m
 • samsung sm-g800f
 • samsung sm-g906k
 • samsung sm-g906l
 • samsung sm-g906s
 • samsung sm-p601
 • samsung gt-i9300
 • samsung gt-i9300
 • samsung gt-i9308
 • samsung sm-c1116
 • samsung sm-c115m
 • samsung sm-c115
 • samsung samsung-sm-g750a
 • samsung sm-g750f
 • samsung gt-i9158v
 • samsung samsung/三星galaxy tab3 gt-p5200
 • samsung samsung-n9106
 • samsung samsung-t950s
 • samsung sm-w2014
 • samsung sm-g7106
 • samsung sm-g7105
 • samsung sm-g7108v
 • samsung sm-t2519
 • samsung sm-t2556
 • samsung sm-g360g
 • samsung sm-g360gy
 • samsung gt-i9301i
 • samsung samsung t805s
 • samsung n9106
 • samsung samsung-n9106hd
 • samsung samsung_n9106
 • samsung sc-01g
 • samsung gt-i9192i
 • samsung sm-g850fq
 • samsung sm-g850k
 • samsung sm-g850l
 • samsung sm-g850s
 • samsung sm-g850m
 • samsung sm-g850f
 • samsung sm-g850y
 • samsung sm-n9000
 • samsung gt-n7100
 • samsung t950s
 • samsung t950s
 • samsung sm-n915k
 • samsung sm-n915l
 • samsung sm-n915s
 • samsung sm-n915fy
 • samsung sm-n915w8
 • samsung sm-n915g
 • samsung sm-n915t
 • samsung sm-n915a
 • samsung sm-n915f
 • samsung sm-n9150
 • samsung sm-n910h
 • samsung sm-n910k
 • samsung sm-n910l
 • samsung sm-n910s
 • samsung sm-n910c
 • samsung sm-n910u
 • samsung sm-n910u
 • samsung sm-n910w8
 • samsung sm-n910g
 • samsung sm-n9109w
 • samsung sm-g920f
 • samsung sm-9100
 • azumiplus azumiplus
 • samsung cosmos_note_4
 • samsung sm-n910p
 • samsung sm-n910t
 • samsung sm-n910a
 • samsung sm-n910a
 • samsung sm-p901
 • samsung sm-g750h
 • samsung sm-g7509
 • samsung sm-g7508q
 • samsung sm-g3588v
 • samsung sm-g3586v
 • samsung sm-g9092
 • samsung sm-g9098
 • samsung sm-g313mu
 • samsung sm-g313f
 • samsung Note
 • samsung Note4
 • samsung sm-g925f
 • samsung gt-i9152
 • samsung sm-g9350
 • samsung t709i
 • samsung t110
 • samsung sm-t311
 • samsung t706
 • samsung t81
 • samsung-t21
 • samsung gt-p7510
 • samsung f031
 • samsung f032
 • samsung f033
 • samsung f034
 • samsung f036
 • samsung f037
 • samsung f4
 • samsung fs5
 • samsung gfen-n37
 • samsung gr-i9505
 • samsung gt i9100
 • samsung gt- i9158
 • samsung gt- i9168i
 • samsung gt- i9300i
 • samsung gt- i9l68i
 • samsung gt/-p7510
 • samsung gt_i9192
 • samsung gt_i9300
 • samsung gt_p5210
 • samsung gt-1313
 • samsung gt-1317
 • samsung gt-1318
 • samsung gt-1333
 • samsung gt-18552b
 • samsung gt-19063t
 • samsung gt-19082
 • samsung gt-19100
 • samsung gt-19300fzkfdbt
 • samsung gt19500
 • samsung gt-19500
 • samsung gt-19505
 • samsung gt-19550
 • samsung gt530h
 • samsung gt-8190
 • samsung gt-9000
 • samsung gt-9200
 • samsung gt-9500
 • samsung gt-9505
 • samsung gt-ali?an gül
 • samsung gt-b5330
 • samsung gt-b5330b
 • samsung gt-b5330l
 • samsung gt-b5510l
 • samsung gt-b7510l
 • samsung gt-b9062
 • samsung gt-b9120
 • samsung gt-b9388
 • samsung gt-i1318
 • samsung gt-g710l
 • samsung gt-gen4
 • samsung gti-1912
 • samsung gt-i5500
 • samsung gt-i5500l
 • samsung gt-i5503
 • samsung gt-i5508
 • samsung gt-i5800
 • samsung gt-i5801
 • samsung gt-i8150
 • samsung gt-i8160
 • samsung gt-i8160l
 • samsung gt-i8160p
 • samsung gt-i8190
 • samsung gt-i8190l
 • samsung gt-i8190n
 • samsung gt-i8190t
 • samsung gt-i8200
 • samsung gt-i8200l
 • samsung gt-i8200n
 • samsung gt-i8200q
 • samsung gt-i8250
 • samsung gt-i8258
 • samsung gt-i8260
 • samsung gt-i8260e
 • samsung gt-i8260l
 • samsung gt-i8262
 • samsung gt-i8262b
 • samsung gt-i8262d
 • samsung gt-i8268
 • samsung gt-i8530
 • samsung gt-i8550l
 • samsung gt-i8552
 • samsung gt-i8558
 • samsung gt-i8580
 • samsung gt-i869
 • samsung gt-i8730
 • samsung gt-i8730t
 • samsung gt-i9000
 • samsung gt-i9000b
 • samsung gt-i9003
 • samsung gt-i9003l
 • samsung gt-i9008l
 • samsung gt-i9018
 • samsung gt-i9050
 • samsung gt-i9060
 • samsung gt-i9060l
 • samsung gt-i9063t
 • samsung gt-i9070
 • samsung gt-i9070p
 • samsung gt-i9080e
 • samsung gt-i9080l
 • samsung gt-i9082
 • samsung gt-i9082c
 • samsung gt-i9082i
 • samsung gt-i9082l
 • samsung gt-i9088
 • samsung gt-i9100
 • samsung gt-i9100g
 • samsung gt-i9100m
 • samsung gt-i9100p
 • samsung gt-i9100t
 • samsung gt-i9103
 • samsung gt-i9105
 • samsung gt-i9105p
 • samsung gt-i9108
 • samsung gt-i9118
 • samsung gt-i9128
 • samsung gt-i9128e
 • samsung gt-i9128i
 • samsung gt-i9128v
 • samsung gt-i9150
 • samsung gt-i9152
 • samsung gt-i9152p
 • samsung gt-i9158
 • samsung gt-i9158p
 • samsung gt-i9158v
 • samsung gt-i9168
 • samsung gt-i9168i
 • samsung gt-i9190
 • samsung gti9192
 • samsung gt-i9192
 • samsung gt-i9192i
 • samsung gt-i9195
 • samsung gt-i9195i
 • samsung gt-i9195l
 • samsung gt-i9195t
 • samsung gt-i9197
 • samsung gt-i9200
 • samsung gt-i9202
 • samsung gt-i9205
 • samsung gt-i9208
 • samsung gt-i9210
 • samsung gt-i9220
 • samsung gt-i9228
 • samsung gt-i9230
 • samsung gt-i9235
 • samsung gt-i9260
 • samsung gt-i9268
 • samsung gt-i9295
 • samsung gt-i92oo
 • samsung gt-i9300
 • samsung gt-i9300i
 • samsung gt-i9300-jb2
 • samsung gt-i9300t
 • samsung gt-i9301i
 • samsung gt-i9301q
 • samsung gt-i9305
 • samsung gt-i9305n
 • samsung gt-i9305t
 • samsung gt-i9308
 • samsung gt-i9308i
 • samsung gt-i9308-jb2
 • samsung gti9500
 • samsung gt-i9500
 • samsung gt-i9502
 • samsung gt-i9505
 • samsung gt-i9505g
 • samsung gt-i9507
 • samsung gt-i9507v
 • samsung gt-i9508
 • samsung gt-i9508c
 • samsung gt-i9515
 • samsung gt-i9515l
 • samsung gt-i959
 • samsung gt-i9600
 • samsung gt-i9601
 • samsung gt-i9920
 • samsung gt-id6543
 • samsung gt-l8262
 • samsung gt-l9300
 • samsung gt-l9500
 • samsung gt-n5100
 • samsung gt-n5105
 • samsung gt-n5110
 • samsung gt-n5120
 • samsung gt-n7000
 • samsung gt-n7000b
 • samsung gt-n7000-jb2
 • samsung gt-n7005
 • samsung gt-n7100
 • samsung gt-n7100t
 • samsung gt-n7102
 • samsung gt-n7105
 • samsung gt-n7105t
 • samsung gt-n7108
 • samsung gt-n7108d
 • samsung gt-n7200
 • samsung gt-n7i02
 • samsung gt-n8000
 • samsung gt-n8005
 • samsung gt-n8010
 • samsung gt-n8020
 • samsung gt-n9000
 • samsung gt-n9005
 • samsung gt-n9505
 • samsung gt-ni9500
 • samsung gt-p1000
 • samsung gt-p1000t
 • samsung gt-p3100
 • samsung gt-p3100b
 • samsung gt-p3105
 • samsung gt-p3108
 • samsung gt-p3110
 • samsung gt-p3113
 • samsung gt-p5100
 • samsung gt-p5110
 • samsung gt-p5310
 • samsung gt-p6200
 • samsung gt-p6200l
 • samsung gt-p6210
 • samsung gt-p6800
 • samsung gt-p7100
 • samsung gt-p7300
 • samsung gt-p7300b
 • samsung gt-p7320
 • samsung gt-p7320t
 • samsung gt-p7500
 • samsung gt-p7500m
 • samsung gt-p7500r
 • samsung gt-p7501
 • samsung gt-p7510
 • samsung gt-s5280
 • samsung gt-s5282
 • samsung gt-s5283b
 • samsung gt-s5300l
 • samsung gt-s5301
 • samsung gt-s5301b
 • samsung gt-s5301l
 • samsung gt-s5303
 • samsung gt-s5303b
 • samsung gt-s5310
 • samsung gt-s5310b
 • samsung gt-s5310e
 • samsung gt-s5310g
 • samsung gt-s5310i
 • samsung gt-s5310l
 • samsung gt-s5310m
 • samsung gt-s5310n
 • samsung gt-s5310t
 • samsung gt-s5312
 • samsung gt-s5312b
 • samsung gt-s5312l
 • samsung gt-s5312m
 • samsung gts5360
 • samsung gt-s5360l
 • samsung gt-s5360t
 • samsung gt-s5369
 • samsung gt-s5380c
 • samsung gt-s5660
 • samsung gt-s5670b
 • samsung gt-s5830c
 • samsung gt-s5830g
 • samsung gt-s5830i
 • samsung gt-s5830m
 • samsung gt-s5830v
 • samsung gt-s5839i
 • samsung gt-s6010
 • samsung gt-s6010l
 • samsung gt-s6012
 • samsung gt-s6012b
 • samsung gt-s6293t
 • samsung gt-s6310
 • samsung gt-s6310b
 • samsung gt-s6310l
 • samsung gt-s6310n
 • samsung gt-s6310t
 • samsung gt-s6312
 • samsung gt-s6313t
 • samsung gt-s6500
 • samsung gt-s6500d
 • samsung gt-s6500l
 • samsung gt-s6500t
 • samsung gt-s6790
 • samsung gt-s6790l
 • samsung gt-s6790n
 • samsung gt-s6792l
 • samsung gt-s6810
 • samsung gt-s6810b
 • samsung gt-s6810e
 • samsung gt-s6810l
 • samsung gt-s6810m
 • samsung gt-s6810p
 • samsung gt-s6812
 • samsung gt-s6812b
 • samsung gt-s6812c
 • samsung gt-s6812i
 • samsung gt-s6818
 • samsung gt-s6818v
 • samsung gt-s7262
 • samsung gt-s7270
 • samsung gt-s7270l
 • samsung gt-s7272
 • samsung gt-s7272c
 • samsung gt-s7273
 • samsung gt-s7273t
 • samsung gt-s7275
 • samsung gt-s7275b
 • samsung gt-s7275r
 • samsung gt-s7275t
 • samsung gt-s7275y
 • samsung gt-s7278
 • samsung gt-s7278u
 • samsung gt-s7390
 • samsung gt-s7390e
 • samsung gt-s7390g
 • samsung gt-s7390l
 • samsung gt-s7392
 • samsung gt-s7392l
 • samsung gt-s7500
 • samsung gt-s7500l
 • samsung gt-s7500t
 • samsung gt-s7500w
 • samsung gt-s7560
 • samsung gt-s7560m
 • samsung gt-s7562
 • samsung gt-s7562c
 • samsung gt-s7562i
 • samsung gt-s7562l
 • samsung gt-s7566
 • samsung gt-s7568
 • samsung gt-s7568i
 • samsung gt-s7572
 • samsung gt-s7580
 • samsung gt-s7580e
 • samsung gt-s7580l
 • samsung gt-s7582
 • samsung gt-s7582l
 • samsung gt-s7583t
 • samsung gt-s7710
 • samsung gt-s7710l
 • samsung gt-s7898
 • samsung gt-s7898i
 • samsung gt-s8530
 • samsung gt-s9480
 • samsung gt-sc03e
 • samsung gt-sc04e
 • samsung gt-t800
 • samsung gt-t900
 • samsung gt-xt1069
 • samsung s3
 • samsung s4 lte-a
 • samsung s4 mini
 • samsung s5
 • samsung s6-s6810m
 • samsung s7
 • samsung s7 edge
 • samsung s7562
 • samsung s7edge
 • samsung s890
 • samsung s900
도움이 되었다면 글을 공유해주세요!

댓글을 달아 주세요